Voor welke warmtediensten kan ik bij Fluvius terecht?

 • Fluvius wil als Vlaamse netbeheerder zijn verantwoordelijkheid nemen om - waar technisch, energetisch, economisch, ecologisch en sociaal haalbaar - publieke warmtenetten te realiseren.
 • Fluvius wil op die manier bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.
 • Fluvius tracht binnen een beperkt-gereguleerde markt de aanleg van warmtenetten tevens te faciliteren als adviseur en leverancier.
 • Met onze multi-utility expertise staan we klanten bij in hun keuze naar geschikte en duurzame oplossingen.

Warmtezoneringskaart

Een warmtezoneringskaart:

 • is een studie die aangeeft welke duurzame warmteconcepten op verschillende locaties meer of minder haalbaar zijn.
 • deelt het grondgebied op en formuleert per deelgebied een aantal duurzame warmteconcepten.
 • helpt lokale besturen bij de formulering van een lokaal warmte- of energiebeleidsplan.
 • brengt per scenario de impact op burgers en het lokaal bestuur in kaart.

Bij deze dienst bepalen we in onderling overleg een plan van aanpak, de scope (inhoudelijk en ruimtelijk), de ambitie en de randvoorwaarden. We brengen vervolgens in kaart welke informatie en data beschikbaar zijn en ter beschikking kunnen worden gesteld. Planning en mijlpalen worden vastgelegd. Finaal wordt een studie opgeleverd die zowel in tekst als in afbeeldingen/kaartmateriaal de beschreven output omvat.

Studie, ontwerp & aanleg warmtenetten

De ontwikkeling van warmtenetten van idee tot realisatie.
Van een technische detailstudie (haalbaarheid, exploitatieparameters, …) tot ontwerp (GIPOD, aanstelling studiebureau, aanstelling veiligheidscoördinator, definitief detailontwerp) tot effectieve voorbereiding en realisatie van het warmtenet.
Deze laatste stap omvat opmaak van de lastenboeken, aanbesteding van de werken, begeleiding van de uitvoering, opvolging vorderingsstaten, indienstname & aanmelding van het warmtenet bij de VREG.

Aansluiting op een warmtenet

Als warmtenetbeheerder kan Fluvius de fysieke aansluiting op een warmtenet voor een klant realiseren door warmte te leveren en verbruik te meten.
Dit voor alle gebouwen die langs een (toekomstig) warmtenet gelegen zijn.
Deze dienst omvat:

 • controle van de wenselijkheid van de aansluiting (ecologisch, economisch, maatschappelijk)
 • de technische aansluitbaarheid
 • opmaak van een aansluitingscontract
 • klantoverleg tijdens de werkvoorbereiding en -uitvoering
 • indienststelling
 • de metering en facturatie

Op netten van derden kan Fluvius geen aansluitingen en metering voorzien.

Nettoegang warmtenetten

Als warmtenetbeheerder sluit Fluvius een toegangscontract af met een toegangshouder.
Een toegangscontract:

 • legt de rechten, plichten en aansprakelijkheden vast m.b.t. de toegang tot het warmtenet.
 • legt de tarieven vast voor het gebruik van het warmtenet.
 • legt de tarieven vast voor warmteverliezen.
 • legt de afspraken vast voor onderbrekingen op het net voor onderhouds- of herstellingswerken.

Exploitatie warmtenetten

De exploitatie van een al dan niet door Fluvius gerealiseerd warmtenet*.
Deze dienst omvat:

 • organisatie van een wachtdienst 24/7
 • monitoring van belangrijke parameters
 • organisatie van exploitatieacties (behandelen storingen, periodiek onderhoud, toezicht)
 • optioneel: opleveren van een projectnota aan alle betrokken partijen (verbetervoorstellen en aanpassingen)

* Warmtenetten op privédomein vallen buiten scope.

Levering warmte

In het kader van de duurzame energietransitie en een maatschappelijke nood neemt Fluvius de rol van warmteleverancier op.
Warmte wordt aangekocht, geleverd en gefactureerd aan de eindklant (B2C en B2B).
Daarnaast beheert marktinteracties binnen Fluvius de in en uitdienstnames en verhuizen.
Deze service wordt geleverd aan klanten die zijn aangesloten op het warmtenet van steden en gemeenten, van DNB’s of van Fluvius zelf.